Đau bụng kinh

+ Phương 1: Thư can lý khí hoạt huyết thang

-Thành phần: Đương qui 12g, Bạch thược, Đan sâm mỗi vị 15 ~ 30g, Sao xuyên khung, Ô dược 6~10g, Trần bì 6~12g, Hương phụ, Huyền hồ, Sài hồ mỗi vị 10g.

-Cách dùng: Phương trên tùy chứng gia giảm, mỗi ngày 01 thang, sắc sớm tối phân 02 lần uống.

-Chứng thích ứng: Thống kinh (đau bụng kinh)