Đau răng

+ Phương 8:

Trị đau răng: Tế tân 1 chỉ, Hoàng bá 1 chỉ. Sắc nước súc miệng, không được nhấm xuống.

(Cát lâm Trung Thảo dược)