Bệnh ưa chảy máu (Hemophilia)

+ Phương 1:

- Thành phần: Đào nhân, Bạch thược, Xuyên khung, Đương qui, A giao, Đan bì mỗi vị 9g,; Hồng hoa 6g; Sinh địa, Đan sâm, Đảng sâm mỗi vị 12g; Tam thất, Cam thảo mỗi vị 3g; Hoàng kỳ 15g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.

(Trần Hoàng Bảo)