Ban xuất huyết dị ứng

+Phương 1:

-Thành phần: Bạch mao căn 30 ~40g, Liên kiều, Kim ngân hoa, Tử hoa địa đinh, Hoàng cầm mỗi vị 20 ~30g; Tử thảo, Tiên hạc thảo, Đơn bì, Hoè hoa, Ngưu tất, Xích thược mỗi vị 10 ~15g; Phòng phong, Hồng táo mỗi vị 8 ~12g; Sanh cam thảo 5 ~10g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, mỗi ngày 1 thang, phân 2 ~3 lần uống, nửa tháng là 1 liệu trình.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng phương này điều trị bệnh nhân bị ban xuất huyết dị ứng 36 ca, trong đó trị khỏi lâm sàng 28 ca, hiệu quả rõ 3 ca, hữu hiệu 4 ca, vô hiệu 1 ca. Các ca điều trị khỏi bệnh qua dùng thuốc 1 liệu trình bệnh khỏi 15 ca, 2 liệu trình trị khỏi 9 ca, 3 liệu trình trị khỏi 9 ca.

(Trần Hoàng Bảo)