Cảm mạo

+ Phương 1: Gia vị thập thần thang- Thành phần: Cát căn, Xích thược, Hương phụ mỗi vị 10g,Thăng ma, Trần bì, Xuyên khung, Bạch chỉ mỗi vị 6g, Tử tô 7g, Ma hoàng, Cam thảo mỗi vị 3g.

- Cách dùng: Mùa xuân gia Kinh giới, mùa hạ gia Hoắc hương, mùa thu gia Hoàng cầm, mùa đông gia Kim ngân hoa. Sắc uống mỗi ngày 01 thang.

- Chứng thích ứng: Tứ thời cảm mạo.

+ Phương 2:

- Chủ trị: Chứng cảm mạo phong nhiệt.

- Thành phần: Ngân hoa 12g, Đại thanh diệp 15g, Bạc hà 9g.

- Cách dùng: Sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang.

+ Phương 3:

- Chủ trị: Phòng ngừa cảm cúm.

- Thành phần: Kim ngân hoa 6g, Dã cúc hoa 6g, Đại thanh diệp 10g.

- Cách dùng: Sắc nước phân 2 lần uống, thời kỳ dịch hòanh hành liên tục uống 5 ngày.

+ Phương 4:

- Chủ trị: Cảm mạo phong hàn kèm thấp.

- Thành phần: Hoắc hướng 15g, Tô diệp 12g, Trần bì 9g, Sinh khương 3g.

- Cách dùng: Lửa mạnh sắc gấp, phân 2 lần uống.

+ Phương 5:

- Chủ trị: Dự phòng trúng nắng.

- Thành phần: Hoắc hương 10g, Cam thảo 3g.

- Cách dùng: Nước sôi ngâm quấy, thay trà uống.

+ Phương 6:

Trị cảm mạo ho: Chiết bối mẫu, Tri mẫu, Tang diệp, Hạnh nhân đều 3 chỉ, Tử tô 2 chỉ, sắc nước uống.

(Sơn Đông Trung thảo dược thủ sách)

(Trần Hoàng Bảo)