Chàm, Eczema

+Phương 1: Ý dĩ Khổ sâm nhị Bạch thang

-Thành phần: Dĩ mể 15g, Khổ sâm 20g, Thương truật 15g, Hoàng cầm 15g, Xuyên khung 15g, Bạch tật lê 15g, Bạch tiên bì 20g, Xích thược 15g, Sinh cam thảo 15g.

-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 01 thang.

-Chứng thích ứng: Thấp chẩn

+Phương 2: Ngân kiều Tỳ giải thang

-Thành phần: Tỳ giải, Trạch tả, Xa tiền tử, Phục Linh, Khổ sâm, Bạch tiên bì, Phòng phong, Địa phu tử mỗi vị 5~9g, Dĩ nhân, Sinh địa mỗi vị 6~20g, Ngân hoa, Liên kiều mỗi vị 6~15g.

-Cách dùng: Mỗi ngày 01 thang, sắc phân 02 lần uống.

-Chứng thích ứng: Thấp chẩn