Chảy nước mắt

+Phương 1: Chứng chảy nước mắt dùng Hà Thủ ô tiển tể.

-Thành phần: Hà thủ ô, Thục địa, Thỏ ty tử, Câu kỉ tử mỗi vị 10g, Cúc hoa 15g, Tang diệp 5g.

-Gia giảm:

a/ Bệnh lâu cơ thể suy yếu gia Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương qui;

b/ Chảy nước mắt nhiều gia Kinh giới, Phòng phong, Phục linh, Trạch tả.

-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 1 thang.