Giang mai

+ Phương 1: Thổ phục linh trị Giang mai.

- Thành phần: Thổ phục linh 20g; Mộc thông 4g, Kim ngân hoa 15g, Phục linh 12g, Phòng phong 6g, Xuyên khung 6g, Đại hoàng 6g.