Mũi tắc không thông

+ Phương 1:

Trị trong lỗ mũi lấp tắc không thông, suyễn thở không được: Tân di hoa, Khung cùng đều 1 lượng, Tê tân (bỏ mầm) 7 chỉ rưỡi, Mộc thông nửa lượng. Thuốc trên nghiền nhỏ, mỗi lần dùng chút ít, bọc vải nhét trong mũi, ướt thì thay vậy. Năm, bảy ngày khỏi.