Mọi loại ung thư dùng Lộ phong phòng, Thiền thối, Cương tàm