Nội khoa: Đau gót chân

+Phương 1:

-Thành phần: Sanh Bạch thược 30g, Chích cam thảo 15g, Ngưu tất 30g.

-Cách dùng: Sắc nước phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang.

+Phương 2:

-Thành phần: Thục địa 15g, Nhục quế 5g, Ngưu tất 10g, Phòng kỷ 10g, Mộc qua 10g, Đổ trọng 10g, Đương qui 10g, Cam thảo 5g.

-Cách dùng: Sắc nước phân 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang.