Nội khoa: Nhũn não

+ Phương 1:

- Thành phần: Hoàng kỳ 50g, Đan sâm 30g, Pháo xuyên sơn giáp 15g; Xuyên khung, Xích thược, Đương qui mỗi vị 20g.

- Cách chế dùng: Đem thuốc trên sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, phân 3 lần uống. Nửa tháng là 1 liệu rình, sau 1 liệu trình, ngừng thuốc 1 ~2 ngày rồi uống tiếp liệu trình thứ 2.

+ Phương 2:

- Thành phần: Hà thủ ô, Toàn đương qui mỗi vị 30g; Xuyên ngưu tất, Xích thược, Đào nhân, Hồng hoa, Địa long, Quế chi mỗi vị 15g; Toàn yết 6g, Phục linh 12g, Cam thảo 3g.

- Cách chế dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước phân 2 lần uống.