Nội khoa: Tự ra mồ hôi

+ Phương 1:

Trị tự ra mồ hôi: Thái tử sâm 3 chỉ, Phù tiểu mạch 5 chỉ. Sắc nước uống.

(Thiểm Tây Trung thảo dược)