Nam khoa: Di tinh

+ Phương 1: Kim Súc thang

- Thành phần : Kim anh tử, Biển súc mỗi vị 30g

- Cách dùng : Sắc uống, mỗi thang uống 02 ngày, ngày uống 02 lần.

- Chứng thích ứng : Di tinh

+ Phương 2 : Bí tinh thang

- Thành phần : Kim anh tử 31g, Nung Long Mẩu mỗi vị 21g, Tỏa dương 31g, Khiếm thực 31g, Sa uyển tật lê 31g, Liên tu 31g, Tri mẩu 15g, Hoàng bá 15g.

- Cách dùng : Sắc uống, mỗi ngày 01 thang.

- Chứng thích ứng : Di tinh