Ngôi thai lệch

+Phương 1:

-Thành phần: Đương qui, Xuyên khung, Hoàng kỳ, Đảng sâm, Bạch truật, Bạch thược, Xuyên tục đoạn, Chỉ xác, Thục địa, Cam thảo mỗi vị 10g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước, mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên chỉnh ngôi thai lệch (ngôi thai không ngay đúng) 140 ca, ngoài 10 ca chưa khám lại, chuyển thuận lợi ngay đúng 125 ca, vô hiệu 5 ca, hiệu suất 96,15%. Trong 125 ca, có 15 ca dùng phương pháp quay ngoài vô hiệu mà uống thuốc này có hiệu quả; uống thuốc lần 2 hiệu quả 5 ca. Phần nhiếu 1 lần 2 ~3 thang ngôi thai chuyển ngay đúng; dùng ít nhất 5 ~6 thang. Thông thường lúc thai phụ uống thang thứ 2, vùng bụng có cảm giác thai di động ngấm ngầm.

+Phương 2:

-Thành phần: Đương qui thân 10g, Tô diệp 8g, Hoàng cầm 6g.

-Cách dùng: Đem thuốc trên sắc nước 3 lần, hợp các dịch thuốc lại, phân sáng tối 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang, đến khi ngôi thai khôi phục bình thường.

-Hiệu quả trị liệu: Dùng thuốc trên điều trị 27 ca ngôi thai lệch, trị khỏi 26 ca, vô hiệu 1 ca. Thông thường uống thuốc 5 ~10 thang thì trị khỏi. Chưa thấy phản ứng không tốt.