Nha chu viêm

+ Phương 1 : Nha chu viêm dùng Liên diệp thang

Hoàng liên, Trúc diệp mỗi vị 6g, Sinh địa, Liên kiều mỗi vị 12g, Đan bì, Thăng ma,Đương qui, Đại hoàng mỗi vị 10g, Sinh thạch cao 30g (sắc trước), Thiên hoa phấn 15g. Mỗi ngày 1 thang, sắc uống.