Nhi khoa: Kiết lỵ

+ Phương 1:

Trị trẻ con khuẩn lỵ:

- 2 tuổi trở xuống: Hạ khô thảo 1 lượng, Bán chi liên 5 chỉ.

- 2 ~ 6 tuổi: Hạ khô thảo, Bán chi liên đều 1 lượng.

- 6 ~ 12 tuổi: Hạ khô thảo, Bán chi liên đều 1 lượng rưỡi.

Sắc nước uống.

(Tòan triển tuyển biên – Truyền nhiễm bệnh).