Tuyến vú tăng sinh

+Phương 1: Tiêu nhũ thang

-Thành phần: Sơn tra phiến 15g, Ngũ vị tử 15g, Mạch nha 50g.

-Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang, phân sớm tối 2 lần uống. 10 thang là 1 liệu trình.

-Chứng thích ứng: Bệnh tuyến vú tăng sinh.

-Hiệu quả trị liệu: Trị liệu 105 ca, trị khỏi 46 ca, hiệu quả rõ 38 ca, hữu hiệu 14 ca, vô hiệu 7 ca, hiệu suất 93,3%.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)