Zona (Dời leo)

+Phương 1: Đan sâm Long đởm thang

-Thành phần: Long đởm thảo 30g, Đan sâm 15g, Xuyên khung 10g.

-Cách dùng: Sắc uống mỗi ngày 01 thang, sáng tối phân 2 lần uống.

-Chứng thích ứng: Đái trạng bào chẩn